UWAGA UCZNIOWIE!
Opublikowano dnia 02-09-2010 o godz. 20:03
Opracowanie: SL

Dnia 15 września 2010 mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje. Pozdrawiam serdecznie Sylwia Lewandowska Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”; 2. Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr XX/252/07 z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy; zmieniona - Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXIX/384/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy; zmieniona - Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLVIII/700/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy; zmieniona - Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLVIII/1044/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy. Wymagane dokumenty: 1. Przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego następuje na podstawie wniosku składanego przez rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia. 1.1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów (słuchaczy) kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych dnia 15 października danego roku szkolnego. 1.2. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 2.Załączniki: - dokumenty, które należy dołączyć do wniosku w celu ustalenia sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o stypendium szkolne : a) zaświadczenie z zakładu pracy rodziców lub opiekunów prawnych o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, b) zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy rodziców lub opiekunów prawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z oznaczeniem posiadania prawa lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych), c) zaświadczenia o stypendiach otrzymywanych przez ucznia, którego dotyczy wniosek, d) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni, e) aktualna decyzja o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków, f) aktualna decyzja o wysokości dodatku mieszkaniowego, g) aktualna decyzja o wysokości zaliczki alimentacyjnej, h) kopia odpisu wyroku sądowego orzekającego o wysokości zasądzonych alimentów oraz przekaz lub wyciąg bankowy dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów (w przypadku dobrowolnych alimentów – oświadczenie), i) odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy dokumentujący wysokość otrzymywanej przez rodziców lub opiekunów prawnych renty/emerytury oraz decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty, j) oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy), k) oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, l) oświadczenie o źródle i wysokości utraconego dochodu, ł) oświadczenie o nieodliczaniu kosztów abonamentu internetowego od podatku dochodowego od osób fizycznych (w przypadku gdy przyznane świadczenie pomocy materialnej dla ucznia będzie przeznaczone na pokrycie kosztów abonamentu internetowego), m) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na druku stanowiącym załącznik do wniosku. UWAGA: W przypadku potwierdzenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej udzielenia świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w oparciu o dochody nieprzekraczające 351 zł netto na osobę, wnioskodawca nie musi składać już wymienionych dokumentów. - zasiłek szkolny – wystąpienie zdarzenia losowego należy potwierdzić stosownym dokumentem np. wypis ze szpitala, akt zgonu. Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej. Termin załatwiania sprawy: Do 30 dni od daty złożenia wniosku. Każdy wniosek załatwiony jest w formie decyzji administracyjnej doręczanej wnioskodawcy. Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Edukacji Referat Pomocy Materialnej dla Uczniów Ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 104, tel. (52) 58 58 866 , (52) 58 58 876, (52) 58 58 984 Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Dodatkowe informacje: 1. Druk wniosku wraz z załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy lub w każdej szkole publicznej prowadzonej przez Miasto Bydgoszcz, a także w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, pokój 104. 2. Wypełnione wnioski można składać do : 1) Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 2) szkoły, do której uczęszcza uczeń. 3. Na każde dziecko ubiegające się o stypendium szkolne należy złożyć odrębny wniosek wraz z kompletem dokumentów. 4. Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. 5. Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z art. 21 ust. 1, pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) są zwolnione od podatku dochodowego.
<<< WSTECZ