Wyprawka szkolna
Opublikowano dnia 06-09-2016 o godz. 17:56
Opracowanie: pedagog

O dofinansowanie w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" mogą ubiegać się uczniowie gimnazjum i liceum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej). Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać u pedagoga szkolnego do dnia 09 września br. Aby uzyskać więcej informacji o programie kliknij tutaj.

<<< WSTECZ