"Our problems are man-made, therefore they may be solved by man." (J. F. Kennedy)

Rezolucja

Policy Statement

Ambasador

JAK ZORGANIZOWANE SĄ OBRADY NA MODELU ONZ?

Każdy kraj jest reprezentowany przez delegację złożoną z kilku uczniów, którzy powinni przygotować rezolucję na określony temat. Uczniowie reprezentują kraj - inny niż ten, z którego pochodzą. Dobór reprezentowanego kraju następuje na podstawie listy sporządzonej przez uczestników obrad - na wiele miesięcy przed konferencją uczniowie mogą sobie wybrać kraj (kraje), który chcą reprezentować.

CEREMONIA OTWARCIA

Pierwszego dnia obrad jeden przedstawiciel każdego z reprezentowanych państw wygłasza krótkie, jednominutowe przemówienie. Nie musi ono być bezpośrednio związane z tematami konferencji.

PRACA W KOMITETACH

Każda delegacja powinna mieć ze sobą napisaną wcześniej rezolucja na określone tematy konferencji. Podczas pracy w komitetach uczniowie muszą próbować przekonać reprezentantów różnych krajów do poparcia swoich rezolucji. Jednocześnie, uczniowie muszą być otwarci na wszelkie sugestie i gotowi do negocjacji. Kilka rezolucji może być przedyskutowanych, poprawionych i połączonych w jeden dokument. Jest to konieczne, ponieważ czasami jedynie wtedy, kiedy rezolucja jest podpisana przez pewną liczbę krajów, może ona odegrać ważną rolę i przejść do kolejnej części obrad. Pracując bezpośrednio w komitetach uczniowie doświadczają negocjacji oraz lobbingu.

ZGROMADZENIE OGÓLNE

Zasady debaty:

1. Delegat może zabrać głos dopiero jedynie kiedy przewodniczący udzieli mu głosu. Żeby przewodniczący mógł udzielić głosu delegatowi musi on unieść kartę z nazwą kraju, który reprezentuje.

2. Kiedy delegat zabiera głos, nie można mu przerywać wystąpienia.

3. Kiedy jego wystąpienie się skończy, przewodniczący zapyta go, czy jest otwarty na jakiekolwiek pytanie od innych delegatów (ang. Points of Information). Delegat, który zabiera głos może zezwolić na pytania z sali lub też nie zezwolić. Opuszcza on wtedy mównicę i wraca na swoje miejsce na sali.

4. Po pytaniach od delegatów z sali, (Points of Information) przewodniczący (w zależności od tego ile czasu zostanie) zezwala na kilka odpowiedzi (Prawo odpowiedzi - Point of Reply).

5. Nie można odpowiadać na odpowiedzi.

Kolejne punkty debaty:

1. Przewodniczący zaprasza delegata do odczytania klauzul operatywnych (ang. Operative Clausem) rezolucji.

2. Jeśli zgłoszone zostały poprawki do rezolucji, są one traktowane jako wnioski uzupełniające - są one rozpatrywane i głosowane przed głosowaniem nad całą rezolucją. Procedura głosowania nad poprawkami polega na uniesieniu kartki z nazwą kraju.

3. Przewodniczący otwiera listę mówców występujących za rezolucją.

4. Przewodniczący otwiera listę mówców występujących przeciwko rezolucji.

5. Rezolucja jest głosowana według procedury wyczytywania nazw krajów - przewodniczący wywołuje nazwy krajów w kolejności alfabetycznej, a delegaci odpowiadają: za (ang. Ay), przeciw (ang. Nay), wstrzymuję się (ang. Abstain) lub głosuję w drugiej turze (ang. Pass).

6. Przewodniczący informuje zgromadzenie o wyniku głosowania (wniosek przeszedł w głosowaniu lub został odrzucony).

7. Przewodniczący zaprasza niektórych delegatów, aby wyjaśnili oni swoje głosy.

Prawa, do których delegaci mogą odwoływać się w czasie obrad:

1. Prawo do Informacji (ang. Point of Information) (kiedy delegat chce zadać pytanie innemu delegatowi, który stoi przy mównicy po tym jak zakończył on swoje wystąpienie).

2. Prawo do Odpowiedzi (ang. Right of Reply) (kiedy delegat chce odpowiedzieć na coś, co zostało wypowiedziane przez innego delegata, szczególnie jeżeli poczuł on, że jego kraj został zaatakowany lub znieważony.

3. Prawo do Komfortu Osobistego (ang. Point of Personal Privilege) (kiedy delegat znajduje się w sytuacji dyskomfortu psychicznego lub fizycznego, na przykład, kiedy chce poprosić mówcę aby mówił wyraźniej, głośniej itd. lub kiedy delegat nie czuje się dobrze, chciałby, aby otworzono okno ponieważ jest zbyt gorąco itd.).

4. Prawo do Zachowania Procedury (ang. Point of Order) (kiedy delegat uważa, że łamane są procedury lub zasady debaty albo jeśli prosi on o zmianę porządku debaty).

ZGROMADZENIE OGÓLNE

Jeśli Twoja rezolucja została podpisana (i poparta) przez odpowiednią liczbę innych delegatów, i została wysunięta do debaty i do głosowania na Zgromadzeniu Ogólnym, musisz być przygotowanym do krótkiego wystąpienia. Jeśli jedynie podpisałeś czyjąś rezolucję, możesz również wystąpić w jej obronie. Przewodniczący pozwala zazwyczaj na 2-3 przemówienia przeciwko określonej rezolucji. Jeśli nie popierasz pewnej rezolucji ponieważ jest ona sprzeczna z interesami Twojego kraju, możesz zabrać głos przeciwko tej rezolucji.

POSŁAŃCY

Podczas Zgromadzenia Ogólnego (zobacz "Zasady debaty") możesz porozumiewać się z innymi delegacjami poprzez przesyłanie im notatek, które są dostarczane przez specjalnych posłańców (ang. Pages). Są to uczniowie, których zadaniem jest przesyłanie takich właśnie notatek miedzy różnymi delegacjami podczas obrad.

UBRANIE

Jako, że Obrady ONZ są spotkaniem oficjalnym, uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z ubiorem. Obowiązującym rodzajem ubioru jest ubiór formalny: żadnych dżinsów, tenisówek czy wysokich butów! Uczniowie ubierają się w garnitur i krawat, uczennice w spódnicę lub spodnie i żakiet. Czasami dopuszczane jest przebranie charakterystyczne dla określonego rodzaju kraju.