"Our problems are man-made, therefore they may be solved by man." (J. F. Kennedy)
:-)

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała 26 czerwca 1945 r., kiedy to 50 państw podpisało na konferencji w San Francisco Kartę Narodów Zjednoczonych, która do dziś jest jednym z najważniejszych fundamentów prawa międzynarodowego. Ze względu na brak uznania dla Rządu Tymczasowego Polska nie uczestniczyła w konferencji w San Francisco, ale podpisała Kartę 16 października 1945 r. i jest uznawana za jedno z państw - założycieli Organizacji. Powstanie ONZ było wynikiem porozumień wielkich mocarstw, zawartych m.in. w Teheranie, Dumbarton Oaks i Jałcie, a jej głównym celem miało być - zapisane w preambule Karty NZ - "uchronienie przyszłych pokoleń od klęski wojny". Zgodnie z Kartą NZ zadaniem ONZ jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, popieranie gospodarczego i społecznego postępu wszystkich narodów, a także praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, język i wyznanie. Cele Narodów Zjednoczonych muszą być realizowane przy poszanowaniu zasad suwerennej równości wszystkich państw, działania w dobrej wierze, powstrzymania się od użycia siły oraz nieingerowania w sprawy wewnętrzne innych państw. ONZ jest jedyną powszechną organizacją międzynarodową i forum dyskusji międzyrządowej dla 191 państw we wszystkich sferach życia międzynarodowego.

Głównym organem ONZ odpowiedzialnym za utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju jest Rada Bezpieczeństwa. Składa się z 15 państw, z czego pięć posiada status stałych członków (Chiny, Francja, Rosja, USA i Wielka Brytania), a pozostałe dziesięć członków niestałych. Każdy członek Rady Bezpieczeństwa dysponuje jednym głosem. Decyzje w sprawach proceduralnych zapadają większością 9 głosów. Wszystkie inne decyzje wymagają większości 9 głosów, włączając w to głosy wszystkich stałych członków Rady Bezpieczeństwa. Zasada ta nazywana jest prawem veta, ponieważ sprzeciw jednego ze stałych członków powoduje odrzucenie projektu. Rada Bezpieczeństwa odpowiada za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, badanie sporów i sytuacji zagrażających pokojowi oraz rekomendowanie sposobów ich rozwiązania i stwierdzanie istnienia zagrożeń dla pokoju lub przypadku agresji. Rada decyduje o zastosowaniu odpowiednich środków w celu przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w tym o nałożeniu sankcji ekonomicznych lub użyciu siły.

Źródło: http://www.poznajmyonz.pl/index.php